Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Ny plan for forsterkning av fylkesvegar i 2019 og 2020 – FV671 kjem med?

Jon Olav Ørsal Torsdag 7. februar 2019

Statens vegvesen har utarbeidet ei ny plan for utbetring av nokre fylkesvegar i Møre og Romsdal.  Noko av arbeidet er planlagt utført i 2019 og noko i 2020.  I møte i samferdselsutvalet 6. februar i år vart det gjort samrøystes vedtak om å gjennomføre plana for 2019, som har ei ramme på 30,0 mill.  Av dette er FV671 og strekninga Åsbøen – Svinvik tilgodesett med i overkant av 5,7 mill. på den 4886 m lange strekninga.

Fv671 Åsbøen – Svinvik i Surnadal kommune – 4886 m
Her skal blant annet vegkanten renskes og grøftene utbedres, noen stikkrenner byttes. Masseutskifting og fjerning av store stein i vegkroppen. Det settes opp noe nytt rekkverk. Bæreevnen forsterkes ved å benytte asfalt.

I plandokumentet fåreslår Statens vegvesen allereie no å bruke rundt 35,0 mill. for å fullføre programmet neste år dersom det finns pengar. – I neste års plan er strekninga Markussteinen – Todalshaugen ført opp med totalt 3,888 mill. på den 3600 meter lange strekninga. På strekninga Svinvika til Markussteinen vart det bygd ny veg/tunell i 2002, som enno oppfyller krava til vegstandard. 

Fv671 Markussteinen- Todalshaugen i Surnadal kommune – 3600 m
Her bør grøftene, vegkantene og banketter renskes og utbedres. Noen stikkrenner og drenering byttes. Bæreevnen forsterkes ved å benytte asfalt.

 

 

Publisert: 7. februar 2019, 20:00