Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Todalen oppvekstsenter

Foreldrearbeidsutvalet for Todalen oppvekstsenter

Styret i FAU 2014/2015:
Leiar: Ingeborg Myrvang
Nestleiar: Bjørn Hauglann
Sekretær: Inger Astrid Moen
Kasserar: Einar Talgø
Medlemmer: Tove Talgø Brøndbo, Bjørn Gunnar Ansnes, Karin Halle, Siri Skjerve og Anders Karlsen

Først publisert: 19. november 2009, 16:20 - Sist oppdatert: 26. november 2014, 16:35

Nyheter knytta til Todalen oppvekstsenter

Todalen Oppvekstsenter plukka søppel på Vorpnesset

Bjørn Gunnar Ansnes Onsdag 9. juni 2021

I går var både barnehagen og skulen ved Todalen Oppvekstsenter på søppelrydding på Vorpnesset utanfor Ansneset. Todalen Bondelag stilte med varm lunsj, så det vart ein fin dag for alle saman. 


Rekordarta biltog rundt bygda.

Jon Olav Ørsal Måndag 17. mai 2021

Sjølv om feiringa av nasjonaldagen var prega av koronatiltak, så la det så absolutt ikkje nokon dempar på feiringa. Som seg hør og bør var dagen prega av mange bunadskledde og oppstasa deltakarar og så vart det ei skikkeleg rekorddeltaking i biltoget – heile 88 biler passerte Trudvangkrysset kan Torill Talgø bekrefte.


Surnadal kommune med tilbod om gratis «Sommarskule»

Bjørn Gunnar Ansnes Fredag 7. mai 2021

Surnadal kommune kan i år tilby gratis «Sommarskule» for alle elevar i 1. – 10.klasse. Tilbodet er meint å kompensere for den tida mange elevar har mista på skulen på grunn av  koronautfordringane det siste året. Det er regjeringa som har løyvd pengane som no gjer det mogleg for Surnadal kommune, og 227 andre kommunar, å tilby gratis «Sommarskule» for alle elevar i 1. – 10.klasse. Det er Kulturskulen som administrerer ordninga i Surnadal kommune. 


Utplasseringsveke ved Todalen skule

Bjørn Gunnar Ansnes Fredag 7. mai 2021

Elevane som går i 9.årstrinn ved Surnadal barne- og ungdomskule har kvar vår utplasseringsveke hos ulike lokale bedrifter eller institusjonar. Utplasseringsveka er meint å gje ungdommane arbeidstrening, men og for å hjelpe dei med å velje som karriereveg for framtida. Det er mindre enn eitt år til elevane i 9.årstrinn må velje kva line dei vil søkje på når dei frå hausten 2022 skal starte på vidaregåande utdanning. Valet dei da gjer, vil vere retningsgjevande for den framtidig karrierevegen deira, og for kva dei kan og vil arbeide med i framtida. 


Todalen oppvekstsenter markerte den internasjonale bakelsdagen

Bjørn Gunnar Ansnes Sundag 28. mars 2021

Torsdag 25.mars vart den internasjonale bakelsdagen markert over heile landet. Todalen oppvekstsenter markerte sjølvsagt dagen, men det var i år, på grunn av kononaen, eit todelt arrangement, der 1. – 4. årstrinn steikte bakels ute over bålpanne, medan 5. – 7.årstrinn steikte bakels inne. Det var dei yngste elevane som laga bakelsrøre til alle. 


Todalen Sanitetsforening med påskeoverrasking til Todalen oppvekstsenter

Bjørn Gunnar Ansnes Fredag 26. mars 2021

Vanlegvis er det jula ein assosierer med overraskingar i form av gåver, men på ettermiddagen i dag dukka Kari Kvendset og Jorunn Ørsal, frå Todalen Sanitetsforening, opp på Todalen oppvekstsenter med ei skikkeleg overrasking til elevane og dei tilsette. Ei overrasking både elevane og dei tilsette sette stor pris på!


Feira at sola er komen og «samefolkets dag»

Bjørn Gunnar Ansnes Fredag 5. februar 2021

I dag feira Todalen oppvekstsenter at sola har kome att, samstundes som dei feira «samefolkets dag», sjølv om den først er i morgon, 6.februar. Mellom den 6.november og 5.februar er sola borte ved oppvekstsenteret, så i dag var det stor glede da sola viste seg for første gong på knappe tre månader. 


Todalen skule – Uteskule på Bordholmen

Bjørn Gunnar Ansnes Torsdag 7. januar 2021

Så langt i skulåret 2020/21 har 1. – 4.årstrinn hatt uteskule mest kvar torsdag, medan  5. – 7.årstrinn har hatt uteskule omtrent kvar 4.torsdag. I dag hadde difor heile Todalen skule uteskule på Bordholmen. Etter at første time var ferdig på skulen, tok både elevar og lærarar på seg varme klede og gjekk, via Øyagrenda og Ørsalbukta, ned til Bordholmen stadion.  


Bli med på spørjeundersøking

Bjørn Gunnar Ansnes Onsdag 6. januar 2021

Elevane i 5. – 7.årstrinn ved Todalen skule arbeider akkurat no med statistikk i undervisninga. Dei har difor laga ei spørjeundersøking med tre spørsmål, som dei håper lesarane her på todalen.no vil ta seg tid til å svare på. 


Nye elevteikningar på Matkroken Todalen

Bjørn Gunnar Ansnes Torsdag 29. oktober 2020

Kvar torsdag siden skulestarten 17.qugust har 1. – 4. årstrinn ved Todalen oppvekstsenter hatt «uteskule». Torsdag var ikkje noko unntak i så måte, og i dag starta skuledagen med besøk på Matkroken Todalen for å overrekke teikningar elevane hadde teikna som ein takk til Terje Nordvik og dei tilsette på Matkroken for refleks og matboksar dei hadde fått, og for å vise at dei er glad i nærbutikken sin! 


Har utplasseringsveka si ved Todalen Oppvekstsenter

Bjørn Gunnar Ansnes Onsdag 30. september 2020

Denne veka har 10.årstrinnet ved Surnadal Barne- og Ungdomsskule utplasseringsveke. Vanlegvis er utplasseringsveka på våren i 9.årstrinn, men på grunn av Koronasituasjonen er ingenting som vanleg i år, så då vart den flytta til i haust. Føremålet med utplasseringsveka er å gje elevane eit lite innblikk i arbeidslivet og ikkje minst for å hjelpe dei litt med valet av framtidig studieretning. Elevane i 10.årstrinn må innan 15.mars 2021 bestemme seg for kva studieretning dei vil søkje seg inn på når dei frå neste haust går over frå grunnskulen til den vidaregåande skulen. Nokon er framleis i tvil om kva dei vil, medan andre allereie har bestemt seg for studieretning. Difor er utplasseringsveka nyttig for mange av dei før dei tek det endeleg valet om studieretning.


Todalen skule blir lagt ned frå hausten 2021

Bjørn Gunnar Ansnes Torsdag 20. august 2020

Det 100.skuleåret ved Todalen skule, som starta sist måndag, ser ut til å bli det siste ved skulen. I ei orienteringssak til Formannskapet, Hovudutval for Oppvekst og seinare i haust til Kommunestyret orienterer kommunalsjef oppvekst Astrid Mogstad Høivik og kommunedirektør Knut Haugen om at elevtalsutviklinga ved Todalen skule tilseier at skulen frå hausten 2021 blir slått saman med Stangvik skule på Evenshaugen. Bakgrunnen for orienteringssaka er Surnadal Kommunestyre sitt samrøystes vedtak den 13.12.2018 der det heiter: