Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

SJFF: Årsmøtet hedret veteraner

Rita Aarnes, tekst og foto. Sundag 5. mars 2017

Under årsmøtet i Surnadal jeger- og fiskerforening ble det torsdag kveld utnevnt to æresmedlemmer. Per O. Moen og Erik Øien ble hedret for sin betydelige innsats for foreningen gjennom 40 år.

Det er første gang at Surnadal JFF utnevner æresmedlemmer. Etter å ha hørt begrunnelsen for hederen, kan en si seg enig i at den var vel fortjent. Moen og Øien har ganske like historier gjennom sine til sammen 80 år i foreningen. Begge har vært medlemmer siden 1977 og de har hatt en rekke verv, blant annet har begge vært ledere i SJFF. Begge var de også sentrale i forbindelse med viktige milepæler i foreningshistorien. Blant annet gjelder dette etablering av Angråmyra på 1980-tallet.

Glimt fra et godt besøkt årsmøte i Surnadal jeger- og fiskerforening. Foto: Rita Aarnes

Moen og Øien har begge vært jegerprøveinstruktører og dermed sentrale i arbeidet med å få fram nye jegere. De trekkes også fram som viktige bidragsytere for å få barn og unge med på aktiviteter knyttet til jakt, fiske og friluftsliv i regionen vår. Erik Øien har skrevet flere publikasjoner og bøker, blant annet om Surna og om turmulighetene i området. Per O. Moen og Erik Øien ble overrakt hvert sitt bilde av naturfotograf Nils Olav Talgøy, samt at det naturligvis vanket diplom og varm applaus fra årsmøtet for innsatsen de har lagt ned for foreningen. Årsmøtet sluttet seg også til at det skal søkes forbundet sentralt om at de to æresmedlemmene skal motta NJFF sin innsatsmedalje for arbeidet de har gjort.

Surnadal jeger- og fiskerforening kan se tilbake på et aktivt år. Det har vært planlagt nærmere 90 aktiviteter gjennom året. Det ble trukket fram at det har vært mange fine tilbud innen fiske, jakt og friluftsliv for barn og unge, samt at interessen for å ta jegerprøven ser ut til å holde seg gledelig stor, blant begge kjønn. I 2016 var det flere kvinner enn menn som tok jegerprøven i Surnadal. Under årsmøtet deltok fylkesleder Tore Andestad med et foredrag om rådyrjakt og viktigheten av sikker og etisk forsvarlig jakt. Andestad benyttet anledningen til å rose lokallaget for stor aktivitet og tilbud som appellerer til alle aldre og begge kjønn. – Noe av det sunneste et menneske kan gjøre, er å inngå i sosialt fellesskap med andre og være ute i naturen, sa Tore Andestad.

Fylkesleder Tore Andestad pekte på betydningen av arbeidet som lokallaget står for med å legge til rette for jakt, fiske og friluftsliv lokalt: – Noe av det sunneste et menneske kan gjøre er å inngå i sosiale fellesskap og å være ute i naturen, sa han. Foto: Rita Aarnes

Surnadal jeger- og fiskerforening er den største foreningen i sitt slag i fylket og har aldri hatt flere medlemmer enn i dag. Foreningen har fiskeutvalg, jaktutvalg, hundeutvalg, kvinneutvalg, ungdomsutvalg og jaktskytterutvalg som arrangerer mange aktiviteter gjennom året. På årsmøtet ble det en gjennomgang av hva de ulike utvalgene har hatt på programmet. Mange av arrangementene har hatt bra deltakelse. Lokallaget har både hatt noen nye aktiviteter, som «familiedag med smell i» under Laksefestivalen, og kjente arrangementer som har blitt en fin tradisjon for mange barn, eksempelvis fiskearrangementet på Glønavatnet. Jegere og skyttere i laget setter pris på de faste treningskveldene på Angråmyra, som betyr verdifull forberedelse til høstens jaktstart. 

Sølvi Fuglås takket av etter mange år som sekretær i lokallaget og overlater stafettpinnen til Michal Heimlund. Foto: Rita Aarnes

Bård Andreassen ble gjenvalgt som leder i Surnadal jeger- og fiskerforening, mens Arne Gujord ble valgt som ny nestleder. Michal Heimlund er nyvalgt sekretær og avløser Sølvi Fuglås som har gjort en flott innsats i vervet over mange år. Styremedlem/webansvarlig er Rita Aarnes, leder i jaktskytterutvalget er Magnar Strand, leder i ungdomsutvalget er Mons Otnes, leder i kvinneutvalget er Turid Sættem Eggen, leder i hundeutvalget er Odd Arne Vikavoll, leder i fiskeutvalget er Gøran Rønning og leder i jaktutvalget er Anders Magne Ormset.

Publisert: 5. mars 2017, 21:52