– Vi har fulgt opp saken i tett kontakt med berørte organisasjoner i bransjen, og med brannfaglig kompetanse. Vi er alle opptatt av å finne løsninger, og jeg opplever at vi har god dialog med næringen. Både myndigheter, produsenter og utbyggere er opptatt av å finne løsninger uten å gå på kompromiss med sikkerheten. Alle bygg må oppfylle en rekke krav til brannsikkerhet, det endrer vi ikke på, sier statssekretær Heidi Nakken i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Forskriftsendringen lemper ikke på kravene til sikkerhet, men innebærer at en absolutt koblingsregel mellom byggteknisk forskrift (TEK17) og forskriften om dokumentasjon av byggevarer (DOK) fjernes. Dokumentasjonsforskriften regulerer salg og markedsføring av byggevarer, og skal sørge for at byggevarenes egenskaper er i samsvar med det som er oppgitt i produktdokumentasjonen. Denne sammenkoblingen mellom regelverk har gjort at bygg ikke har kunnet få midlertidig brukstillatelse fordi dokumentasjonen ikke stemmer.

Endringen åpner for at man kan få midlertidig brukstillatelse på tross av dette hvis bygget oppfyller sikkerhetsnivået som følger av TEK17. Som i alle andre byggeprosjekter, er det ansvarlig foretak som skal dokumentere at sikkerhetsnivået er ivaretatt. De kan nå ivareta sitt ansvar gjennom at egenskapene i bordkledningen kompenseres med andre tiltak eller produkter som hemmer brannutvikling. Det er kommunene som gir brukstillatelse og ferdigattest, og brannfaglig kompetanse ligger til grunn i vurderingene av sikkerheten.

– Folks sikkerhet og trygghet kommer alltid først. Endringene vi nå gjør, går ikke på bekostning av dette – byggene må fremdeles oppfylle kravet til tilfredsstillende sikkerhet mot brann, sier Nakken.

Store verdier og arbeidsplasser i byggenæringen står på spill i denne saken. Både produsenter av royalkledning, boligutbyggere, byggmestere og boligkjøpere blir berørt når prosjektene stopper opp.

– Denne regelendringen løser ikke alle utfordringene, men den gjør at prosjektene kan komme i gang igjen og at bygg med royalimpregnert trekledning som er under oppføring eller nylig ferdigstilt, kan få både midlertidig brukstillatelse og ferdigattest. i Vi er glade for at vi på grunn av godt samarbeid med organisasjonene så raskt har kunnet finne en løsning som kan bidra til å avhjelpe situasjonen, sier Nakken.

– Bruk av tre er en viktig del av norsk byggeskikk og tradisjon. Det er ikke bare vakkert, men også klimavennlig og sikkert. Vi har bygget med tre i flere hundre år, og det er ingenting i denne saken som tilsier at vi ikke skal fortsette med det også i fremtiden.

«Direktoratet for byggkvalitet» vil sørge for at informasjon og veiledning i denne saken når ut til kommuner og næringsaktører, slik at byggesakene kan ferdigstilles så snart råd er.

Dette er ei god nyheit for Talgø Møretre og dei andre produsentane av royalbehandla kledning, sjølv om det framleis attstår noko arbeid for å få til ei premanent løysing. 

Link til: «Rettleiing om midlertidig brukstillatelse og ferdigattest»