Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Todalen oppvekstsenter

Foreldrearbeidsutvalet for Todalen oppvekstsenter

Styret i FAU 2014/2015:
Leiar: Ingeborg Myrvang
Nestleiar: Bjørn Hauglann
Sekretær: Inger Astrid Moen
Kasserar: Einar Talgø
Medlemmer: Tove Talgø Brøndbo, Bjørn Gunnar Ansnes, Karin Halle, Siri Skjerve og Anders Karlsen

Først publisert: 19. november 2009, 16:20 - Sist oppdatert: 26. november 2014, 16:35

Nyheter knytta til Todalen oppvekstsenter

Todalen Sanitetsforening med påskeoverrasking til Todalen oppvekstsenter

Bjørn Gunnar Ansnes Fredag 26. mars 2021

Vanlegvis er det jula ein assosierer med overraskingar i form av gåver, men på ettermiddagen i dag dukka Kari Kvendset og Jorunn Ørsal, frå Todalen Sanitetsforening, opp på Todalen oppvekstsenter med ei skikkeleg overrasking til elevane og dei tilsette. Ei overrasking både elevane og dei tilsette sette stor pris på!


Feira at sola er komen og «samefolkets dag»

Bjørn Gunnar Ansnes Fredag 5. februar 2021

I dag feira Todalen oppvekstsenter at sola har kome att, samstundes som dei feira «samefolkets dag», sjølv om den først er i morgon, 6.februar. Mellom den 6.november og 5.februar er sola borte ved oppvekstsenteret, så i dag var det stor glede da sola viste seg for første gong på knappe tre månader. 


Todalen skule – Uteskule på Bordholmen

Bjørn Gunnar Ansnes Torsdag 7. januar 2021

Så langt i skulåret 2020/21 har 1. – 4.årstrinn hatt uteskule mest kvar torsdag, medan  5. – 7.årstrinn har hatt uteskule omtrent kvar 4.torsdag. I dag hadde difor heile Todalen skule uteskule på Bordholmen. Etter at første time var ferdig på skulen, tok både elevar og lærarar på seg varme klede og gjekk, via Øyagrenda og Ørsalbukta, ned til Bordholmen stadion.  


Bli med på spørjeundersøking

Bjørn Gunnar Ansnes Onsdag 6. januar 2021

Elevane i 5. – 7.årstrinn ved Todalen skule arbeider akkurat no med statistikk i undervisninga. Dei har difor laga ei spørjeundersøking med tre spørsmål, som dei håper lesarane her på todalen.no vil ta seg tid til å svare på. 


Nye elevteikningar på Matkroken Todalen

Bjørn Gunnar Ansnes Torsdag 29. oktober 2020

Kvar torsdag siden skulestarten 17.qugust har 1. – 4. årstrinn ved Todalen oppvekstsenter hatt «uteskule». Torsdag var ikkje noko unntak i så måte, og i dag starta skuledagen med besøk på Matkroken Todalen for å overrekke teikningar elevane hadde teikna som ein takk til Terje Nordvik og dei tilsette på Matkroken for refleks og matboksar dei hadde fått, og for å vise at dei er glad i nærbutikken sin! 


Har utplasseringsveka si ved Todalen Oppvekstsenter

Bjørn Gunnar Ansnes Onsdag 30. september 2020

Denne veka har 10.årstrinnet ved Surnadal Barne- og Ungdomsskule utplasseringsveke. Vanlegvis er utplasseringsveka på våren i 9.årstrinn, men på grunn av Koronasituasjonen er ingenting som vanleg i år, så då vart den flytta til i haust. Føremålet med utplasseringsveka er å gje elevane eit lite innblikk i arbeidslivet og ikkje minst for å hjelpe dei litt med valet av framtidig studieretning. Elevane i 10.årstrinn må innan 15.mars 2021 bestemme seg for kva studieretning dei vil søkje seg inn på når dei frå neste haust går over frå grunnskulen til den vidaregåande skulen. Nokon er framleis i tvil om kva dei vil, medan andre allereie har bestemt seg for studieretning. Difor er utplasseringsveka nyttig for mange av dei før dei tek det endeleg valet om studieretning.


Todalen skule blir lagt ned frå hausten 2021

Bjørn Gunnar Ansnes Torsdag 20. august 2020

Det 100.skuleåret ved Todalen skule, som starta sist måndag, ser ut til å bli det siste ved skulen. I ei orienteringssak til Formannskapet, Hovudutval for Oppvekst og seinare i haust til Kommunestyret orienterer kommunalsjef oppvekst Astrid Mogstad Høivik og kommunedirektør Knut Haugen om at elevtalsutviklinga ved Todalen skule tilseier at skulen frå hausten 2021 blir slått saman med Stangvik skule på Evenshaugen. Bakgrunnen for orienteringssaka er Surnadal Kommunestyre sitt samrøystes vedtak den 13.12.2018 der det heiter:


Skulestart for 100.gong ved Todalen skule

Bjørn Gunnar Ansnes Måndag 17. august 2020

I dag var det skulestart for 100. gong ved Todalen skule, vel og merke ved dagens skule som vart teken i bruk hausten 1920. Skuleåret 2020/21 er det 23 elevar ved Todalen skule, ein nedgang på 5 elevar i høve til siste skuleår. Edvard Halle starta som einaste elev i 1.årstrinn i år. Dette er første gong sidan 1987 at det er berre ein elev som startar sin skulegang i 1.årstrinn.


Skulejubileum «Mitt prosjekt 3»

Bjørn Gunnar Ansnes Torsdag 30. juli 2020

Denne gongen er det Randi Sogge (fødd Halset frå Furuhaugen) sin handarbeidspose vi skal presentere. Randi laga handarbeidsposen sin i 4.årstrinn (første året i storskulen) i 1953. Læraren i handarbeid ved Todalen skule på den tida var Aslaug Ramsli. Randi kan og fortelje at ho seinare hadde Brit Ørsal (fødd Ansnes) i handarbeid, og då føregjekk undervisninga heime hjå Brit i Utigarden på Ørsal


«Mitt Prosjekt 1 »

Bjørn Gunnar Ansnes Fredag 17. juli 2020

FAU ved Todalen skule hadde som tidlegare nemnt planer om ei stor markering i samband med at «ny skulen» i Todalen i år er 100 år. Koronasituasjonen sette som kjent ein effektiv stoppar for jubileumsfeiringa, men som eit «lite plåster på såret» gjekk FAU i april ut og inviterte tidlegare elevar ved Todalen skule til å levere inn bilete og nokre ord om eit sløyd- eller handarbeidsprosjekt dei hadde laga ved Todalen skule. Responsen var ikkje den heilt store, men nokre prosjekt kom det inn. I vekene som kjem vil vi presentere desse her på todalen.no.


Nok eit skuleår unnagjort

Elinor Bolme Fredag 19. juni 2020

I går kveld markerte 5. – 7. klasse skoleslutt, ferietid og nye utfordringar frå hausten av. Tradisjonell skuleavslutning var ersatta av ein enkel samankomst av elevar, lærarar og foreldre ute på skoleplassen i finværet.


Sprang for FORUT

Elinor Bolme Torsdag 4. juni 2020

På onsdag var det høgt aktivitetsnivå mellom Todalen Oppvekstsenter og Pilskaret. Da var heile skulen, i inndelte grupper ute på oppdrag for årets skoleløp for FORUT. Her hadde alle ungane skaffa seg private løpesponsorar som betalte ein valgfri sum per runde løpt.