Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

No kan lag og organisasjonar søke om straumstøtte

Bjørn Gunnar Ansnes Laurdag 15. oktober 2022

Lotteri- og stiftelsestilsynet opnar for søknadar om straumstøtte for lag og organisasjonar frå onsdag 19. oktober. No kan også lag og organisasjonar i Midt-Norge søke om straumstøtte. Søknadsfristen er onsdag 16.november.

Det er perioden frå juli til september 2022 det no kan søkast om straumstøtte for. Lotteri- og stiftelsestilsynet vil betale ut straumstøtte fortløpande, etter dei har opna for søknadar, slik at dei som søker tidleg kan få pengane raskast mogleg.

Straumstøtteordninga gjeld for lag og organisasjonar med straumforbruk med ein månadleg gjennomsnittspris på over 70 øre per kW/t i søknadsperioden. Mottakarane får dekt 80 prosent av prisforskjellen mellom 70 øre per kW/t og den månadlege gjennomsnittsprisen.

Nytt for september er at også Midt-Noreg (NO3) har rett på straumstøtte. Straumsatsen er likevel vesentleg lågare enn for straumprisområda lengre sør. Til dømes vil ein straumsats på 4,23 øre per kW/t bety at eit forbruk på 10 000 kW/t gjev eit søknadsbeløp på 423 kroner. Her kan du sjå oversikt over områda som er omfatta av ordninga.

Kven kan søke?
Søkar må ha organisasjonsnummer for å kunne søke, og desse organisasjonane har rett til å søke:

  • Verksemder som er registrerte i Frivilligregisteret. Vi oppfordrar organisasjonar som oppfyller kriteria, til å registrere seg.
  • Verksemder som ikkje er registrerte i Frivilligregisteret kan søke dersom eigarar/medlemmer med bestemmande innverknad er registrerte i Frivilligregisteret. Dette gjeld til dømes idrettslag som har skilt ut drifta i eit eige selskap som ikkje er registrert i Frivilligregisteret, der idrettslaget har den bestemmande innverknaden.
  • Andre frivillige verksemder som ikkje er registrerte i Frivilligheitsregisteret: Kan få støtte dersom verksemda hovudsakleg er driven av frivillig arbeidsinnsats og det ikkje er høve for privatpersonar eller kommersielle føretak å oppnå økonomiske fordeler frå verksemda. Med frivillig arbeidsinnsats meiner vi menneske som bidrar utan løn eller anna form for økonomisk motyting, verken no eller i framtida. Til dømes kan frittståande kyrkjelyds- og forsamlingshus under Den norske kyrkja, grendehus og lokale forsamlingshus søke om dei hovudsakleg er drivne av frivillig arbeidsinnsats.

Les meir om vilkåra for ordninga og korleis du kan søke her.

Publisert: 15. oktober 2022, 15:00