Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Kraftig nedgang i laksefisket i 2013

Jon Olav Ørsal Fredag 24. januar 2014

Statistikken for elvefisket etter laks vart frigjeve i fredag. Den viser på landsbasis ein nedgang på 19% i 2013, samanlikna med 2012. Dersom ein samenliknar 2013 med gjennomsnittsfantane sida 2000 er nedgangen på 18% i 2013. Nedgangen er gjeldande for det meste av landet, med unntak av nokre elvar på sørlandet og nokre i Troms. For Toåa er det også stor nedgang, og dersom ein samanliknar laksefisket i 2013 mot 2012 er nedgangen på heile 63,5%. Her må ein imidlertid ta omsyn til at fiskesesongen var nedkorta med 2 veker i starten av sesongen og 2 veker i slutten av sesongen. Fisket i Toåa starta 15. juni og slutta 15. august, mot tidlegare 1. juni til 31. august!

Bjørn Anthony tok denne laksen sommaren 2013. Arkivfoto: Jon Olav Ørsal

Bjørn Anthony tok denne laksen sommaren 2013. Arkivfoto: Jon Olav Ørsal

Dette er ei katastrofal utvikling for villaksen, seier ledar i Todalen elveeigarlag Ola Bruset. Han fortel at innsiget av laks frå havet til elvane er omtrent halvert sidan 198o, tiltross for at antall laks som er satt ut i elvane er auka. Til komande sesong blir det ikkje gjort nokre endringer i fisketida for Toåa. Det blir heller ikkje gjort noko endring i kvotane frå starten av sesongen. Bruset understrekar at det skal være evaluering undervegs i fiskesesongen 2014, og da blir resultatet av fisket i år tillagt stor vekt.

Fangsttala for Toåa i 2013 er på 47 laksar på tilsaman 142 kg, der den største laksen var på 7,5 kg. Dette gir ei snittvekt på 3 kg. I tillegg var det teke 97 sjøaure med ei gjennomsnittsvekt på 1,15 kg

Organisasjonen Norske lakseelver anbefaler laksefiskarane å vise ansvar overfor forvalninga av villaksen, og anbefaler at ein større del av fangsten gjenutsettes for å sikre at det er nok gytefisk i elvane til å reprodusere og sikre framtidige laksegenerasjonar. Les også om laksefisket på nettsida til Todalen elveeigarlag http://todalslaks.no/laber-laksesesong-i-2013/

I ei pressemelding skriv Norske lakseelver følgende:

«Reduserte laksefangster – økt gjenutsetting

Statistisk sentralbyrå (SSB) offentliggjorde i dag tallene for elvefangst av laks. Totalt ble det fisket 107.701 laks i norske elver i 2013. Dette er en nedgang på 19 % sammenliknet med fjoråret og en nedgang på 18 % sammenliknet med årlige gjennomsnittfangster siden årtusenskiftet. Figur 1 viser fangstutviklingen i norske laksefangster siden år 2000. Som en følge av fangstkvoter og andre fredningsbestemmelser gjenutsettes en stadig større andel av fangsten. Dette sikrer at det er nok gytefisk igjen i elvene etter fiskesesongen, og viser at elveeierlag og sportsfiskere tar ansvar for å sikre fremtidige laksegenerasjoner.  SSB har registrert tall for gjenutsetting siden 2009. Figur 1 viser derfor fra 2009 at kurven for reell beskatning av laksen er lavere enn kurven for totalfangst.

Fra 2009 da gjenutsettingstallene ble registrert for første gang har andelen gjenutsatt laks økt sakte men sikkert (figur 2). Totalt ble 15.912 laks satt levende tilbake i norske elver i fjor. Dette utgjorde 14,8 % av den totale elvefangsten, og utgjør like mye laks som totalmengden avlivet laks i kjente elver som Altaelva, Repparfjordelva, Gaula, Orkla, Bjerkreimselva, Otra og Numedalslågen til sammen. Forskningsresultater viser at laks tåler gjenutsettingen godt og gjenutsetting er et svært viktig tiltak for å sikre rekrutteringen i en tid der den totale bestandsutviklingen for norsk villaks er negativ.»

Publikasjon1

Publikasjon2

Først publisert: 24. januar 2014, 23:14 - Sist oppdatert: 28. januar 2014, 00:18