Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Kommunereformutspørjinga er no sett i system

Elinor Bolme Tysdag 14. juli 2015

2625 nordmøringar frå Aure, Smøla, Halsa, Surnadal, Rindal, Tingvoll,  Kristiansund og Averøy deltok i juni i ei representativ telefonundersøking om kommunereform. No er resultata klare, og ein fyldig rapport laga av Telemarksforskning ligg no klar i følgje Surnadal kommune si heimeside.

I tillegg har fem av kommunane gjennomført ei tilsvarende undersøking på internett, med til saman 1400 svar. Dermed har totalt ca. 4000 personar i dei åtte kommunane sagt si meining om kommunereform. Undersøkingane er laga av Telemarksforskning i samråd med kommunane, og Norstat har gjort intervjua.

Skjermbilde 2015-07-14 kl. 17.44.20

Vurdering av strukturalternativa – samla

Skjermbilde 2015-07-14 kl. 17.44.34

Vurdering av dagens tenestetilbod

Data for Surnadal er presentert slik i den 170 siders rapporten:

Surnadal inngår i 6 av de aktuelle strukturalternativene. Resultatene viser innbyggerne i Surnadal er mer positive til alternativ 8, 9 og 13 enn de andre kommunene, mens de er mer negative til alternativ 1 og 15. Alternativ 13 får høyest score med 4,5.

• Når det gjelder til 0-alternativet (opprettholdelse av dagens kommune) er innbyggerne i Surnadal noe mer positive enn de øvrige kommunene med en score på 4,6.

• Resultatene viser at innbyggerne i Surnadal føler sterkest tilhørighet til «Stedet der du bor», det vil si bygda, tettstedet, boligfeltet (5,3), dernest følger kommunen (5,0) og Nordmøre (4,2).

• Et flertall av innbyggerne i Surnadal svarer at de er enig i samtlige påstander om dagens tjenestetilbud. Påstanden «Kommunen er godt rustet til å møte framtidige utfordringer og økte krav» får en score på 3,6.

• Når det gjelder innbyggernes vurdering av behov for færre og større kommuner, viser resultatene en gjennomsnittscore på 3,5.

• Når det gjelder innbyggernes vurdering av ulike mål med kommunesammenslåing, viser resultatene at samtlige av de oppgitte målene blir vurdert som viktig. «Større fagmiljøer i kommunen» (4,3) blir vurdert som minst viktig.

• Innbyggerne ble bedt om å vurdere i hvilken grad de føler de har behov for mer kunnskap før de tar endelig stilling til hva som er aktuelt å gjøre for sin kommune. Resultatene viser at et flertall av innbyggerne i Surnadal mener de har behov for mer kunnskap før de tar endelig stilling til kommunestrukturspørsmålet (3,9). 

Les meir, og sjå heile rapporten på Surnadal kommune si heimeside

Publisert: 14. juli 2015, 17:56