Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Klare for valgkamp!

Elinor Bolme Onsdag 5. august 2015

Vi nærmar oss haustens valg og Surnadal  Arbeiderparti har sendt oss oversikta over alle som stiller til valg for deira parti i perioden 2016-2019. Ei lang og fyldig liste, der den enkelte fortel kva dei går på valg til. Vi har også deira partiprogram vedteke 26.11.2014,  for den som ønsker å bla i det: Surnadal Arbeiderparti. Program 2016-2019. 

Foto: Surnadal AP/Studio Saksen

 

LILLY GUNN NYHEIM (54)

LillyGynnNyheim_7074

Sittende ordfører og vår toppkandidat foran høstens valg er en kvinne med lang politisk fartstid. Lilly Gunn er bosatt på Kvanne og mor til Mona, Hilde og Jørgen.  Har erfaring fra flere perioder i fylkestinget og som varaordfører i heimkommunen. Tok over ordførerklubba etter Mons Otnes i 2014.

–        Min hjertesak er at alle i Surnadal skal kunne gå en trygg alderdom i møte her i kommunen vår. Dette fordi vi skal ha gode helse og omsorgstjenester for våre innbyggere. Vi i Arbeiderpartiet vil at folk skal få bo hjemme så lenge de selv ønsker det, ved at vi satser på hjemmetjenesten og utvikler den med kompetente og nok ansatte. Vi vil legge vekt på mennesket, og varm menneskelig omsorg. Velferdsteknologi skal gjøre det enklere for folk, og dette vil vi ta i bruk, men likevel mener vi at alle også trenger og fortjener god, menneskelig omsorg.

–        Viktige saker jeg ønsker å jobbe for framover, er kommunereforma, utbedring av Fv. 65, utvikling av havneområdet med kaianlegg og faste båtanløp, bygging av nye Øye skole og ikke minst Todalsfjordprosjektet.

 

HELGE RØV (62):

11052497_851036174951266_7266342746277450537_o

Partiets andrekandidat. Helge er gift med Marny, har 2 barn og 2 barnebarn. Kom inn i kommunestyret første gang ved valget i 1979 og var med i 3 perioder. Ble valgt til ordfører ved valget i 1983:

–        Jeg er i utgangspunktet maskinarbeider og faglærer innen mekaniske fag. Senere har jeg tatt økonomisk og administrativ utdanning på BI. Har hatt ulike jobber/tillitsverv på ledernivå i offentlig og privat virksomhet siden 1984.

–        Jeg har vært medlem av Arbeiderpartiet siden 1975 – først i Arbeiderlaget Samhald. Jeg mener fortsatt at dette er partiet som omfavner mest i samfunnet. Det omfatter det meste fra næringslivsinteresser til andre mer «myke» områder som skole og omsorg.

–        Mine hjertesaker er en god skole som tilfredsstiller dagens krav for både lærere og elever, samferdsel – slik som Surnadal Havn, Todalsfjordprosjektet og FV 65, og tiltak/engasjement som bidrar til å styrke eksisterende arbeidsplasser og etablere nye.

–        Framover er det viktig at folketallet øker og at dette bidrar til å fylle de nye arbeidsplassene som forhåpentlig vis vil bli etablert i framtida. Videre at det politiske miljøet er i stand til å fatte de nødvendige vedtakene tids nok for å tilpasse seg kommunens økonomi/inntektsnivå, slik at administrasjon og politikerne ikke mister sine lokale styringsmuligheter.

 

EVA JORID SVENDSEN (60):

eva jorid svendsen

Eva Jorid har 3 barn og 7 barnebarn. Hun har i flere perioder av livet har bodd utenfor bygda, men holder nå til på småbruket sitt på Åsskard, og trives godt. Har utdanning som barne- og ungdomsarbeider og jobber ved Bøfjorden og Bæverfjord oppvekstsenter.

–        Jeg er aktiv i Fagforbundet på flere nivå, og jeg er nestleder i Bæverfjord Idrettslag. I fritiden er jeg glad i friluftsliv og å være sammen med familie og venner. Jeg valgte å stå på Ap-lista fordi det er det partiet som har en helhetlig politikk som favner alle samfunnsgrupper. Partiet har en profil som bryr seg om folk flest gjennom hele livsløpet.

–        Mine hjertesaker er barns oppvekstvilkår og eldreomsorg.

–        Framover ønsker jeg å bidra til å legge til rette for at surnadalssamfunnet får nye arbeidsplasser, interessante aktivitetsarenaer, enda bedre oppvekstvilkår og eldreomsorg. Og vi må også prøve å finne en nisje som gjør at folk blir mer nysgjerrige på Surnadal!

 

EGIL NEDAL(49):

egil nedal

Gift og bosatt på Kvanne, sagbruksarbeider, Liverpool-tilhenger og etter eget utsagn Nordmøres dårligste golfspiller. Egil kom inn i politikken gjennom fagforening og LO. Valget var enkelt: Arbeiderpartiet var det partiet som stod hjertet nærmest både lokalt og sentralt.

Han sto på liste første gang i 2003, og har møtt fast i kommunestyret siden 2005. Er leder av administrasjonsutvalget denne perioden:

–  Mine hjertesaker har alltid vært trygge arbeidsplasser i kommunen. Vi skal være en god kommune å bo i fra vugge til grav.

–  Andre viktige saker for oss framover er Surnadal havn og utbedring av fylkesveg 65. Satsinga her kan gi flere hundre arbeidsplasser på sikt. Ellers er Surnadal som skolesamfunn veldig viktig, med utvikling av den videregående skolen og nytenkning i forhold til desentralisert høgskoleutdanning med linjer relatert til logistikk, friluftsliv og andre linjer som surnadalssamfunnet har bruk for i framtiden.

 

ODDNY ELISABETH HOEM (57):

oddny elisabeth hoem

Oddny arbeider som oversjukepleiar ved Surnadal sjukeheim. Ho er gift med Per Helge, og dei har fire barn frå 19 til 36 år og tre barnebarn. Ho sit i kommunestyret, formannskapet og ulike styre og råd. Ho har hatt to periodar i kommunepolitikken tidlegare, frå 1987-1995. Oddny har vakse opp i ein heim der arbeidarbevegelsen har stått sentralt:

– Fellesskap, samhald, mangfald og solidaritet er verdiar som er viktige for meg og gjorde det enkelt å velje Arbeiderpartiet.

I tillegg til eldreomsorg er eg spesielt opptatt av at vi skal ha gode tenester i barnehage og skule med eit godt læringsmiljø for barna. Eg ønskjer ikkje at velferdstenestene skal privatiserast, og meiner at sjukeheim og skule skal drivast av kommunen.

Arbeiderpartiet har verdiar som sikrar likeverdige og gode tenester for alle innbyggjarane i Surnadal kommune.

 

SIVERT MOEN:

sivert moen

Sivert bor i Midtigrenda i Surnadal sammen med samboer Solveig Lindvåg. Han har to voksne barn og ett barnebarn. I fritiden tilbringes mye tid på hytta ved Krokvatnet. Sivert har vært ansatt ved Pipelife Norge AS siden 1976. Han jobber i teknisk avdeling som mekaniker. Har hatt flere verv innen fagforening lokalt, og er for tiden hovedtillitsvalgt ved bedriften:

– Jeg er samfunnsengasjert og ønsker derfor å kunne bidra aktivt inn i lokalpolitikken. Jeg var innvalgt i kommunestyret i Surnadal på 80-tallet, da også for AP.
– Mine hjertesaker er å sikre alle elever i grunnskolen et godt læremiljø både sosialt og faglig. Videre er det viktig å støtte etablering av nye varige arbeidplasser i kommunen, både i offentlig og privat sektor.
I tillegg synes jeg det viktig å ha nok sjukehjemsplasser.

– Når det gjelder andre viktige saker for lokalsamfunnet, ønsker jeg vi skal bistå slik at de unge lettere får tilgang til det første bostedet sitt, gjennom å leie eller eie. Det bør bygges hybler og bosteder for studenter. Det er også viktig å etablere flere kommunale lærlingeplasser og stimulere til lærlingeplasser i det private næringsliv.
Jeg vil gjerne også få nevne opprusting og vedlikehold av FV65 som veldig viktig for oss, og naturligvis at vi må legge til rette for tilflytting og bolyst.

 

RITA AARNES (45):

rita aarnes

Busett på Skei, gift med Mons og mor til tre gutar. Rita og familien har også vore fosterheim for barn og unge dei siste ti åra. Rita er rimeleg nyutdanna barnevernspedagog og jobbar i barneverntenesta i kommunen. Ho har tidlegare erfaring frå journalistisk arbeid i region- og lokalaviser og frå informasjonsarbeid:

-Ei hjertesak for meg er å skape gode utviklingsmuligheiter for alle barn uansett forutsetningar, og både sosialt og fagleg. Eg meiner også at dei som jobbar med framtida vår, barna, skal ha eit best muleg utgangspunkt for å gjere jobben sin, det vere seg nok personalressursar, mulegheit for fagleg utvikling eller utbetring av bygningsmessige forhold. Bygging av nye Øye skole er ei viktig sak for meg, samtidig som eg ønskjer å støtte opp om vidare drift av oppvekstsentra og barnehagane som har nok tilvekst av barn.

-Den kanskje viktigaste saka for surnadalssamfunnet framover, er å halde folketalet oppe. Dette heng tett saman med ei anna utfordring – å arbeide for fleire kompetansearbeidsplassar i Surnadal, særleg for kvinner. Vi kan bli enda meir bevisste på å ta imot alle som kjem hit på en god og inkluderande måte, slik at dei blir verande og blir ressursar for kommunen. Eg er vidare opptatt av at vi skal ha eit levande jordbruk, og ønskjer å støtte og stimulere dei dyktige aktørane i næringa til vidare satsing. Eg ønskjer at dei gode beiteområda i Trollheimen skal nyttast av husdyr og at området ikkje skal vere eit yngleområde for rovdyr.

 

NILS JØRAN STENBERG (32)

nils jøran stenberg

Nils Jøran er gift med Mona og har to gutter: Ola Magnus på 4 år og Sivert på 1,5 år. Han er bosatt i Grytskogan og jobber som servicemekaniker i Tine. Det er første gang har stiller som listekandidat, og synes det er en fin mulighet til å kunne påvirke utviklingen i lokalsamfunnet – om han blir valgt inn. Nils Jøran var aldri i tvil om at Arbeiderpartiet er det partiet han har mest til felles med.

-Mine hjertesaker? Jeg vil at Surnadal skal være en sterk og aktiv jordbrukskommune, noe som betyr at det må arbeides aktivt for gode rammevilkår og bærekraftig utvikling. Jeg ivrer også for at Surnadal skal være en attraktiv kommune for både gründere og etablerte bedrifter, slik at vi tar vare på og skaper nye arbeidsplasser.

-Når det gjelder viktige saker framover, synes jeg vi kan se en positiv trend i satsingen på landbruk i Surnadal. Det kommer opp nye fjøs mange steder og det ser ut til å være optimisme i næringen. Denne ståpåviljen må vi ta vare på, og skape arenaer slik at bøndene kan møtes og fortelle politikerne hva de trenger for å ha mulighet til å utvikle seg videre. Forutsigbarhet og støtte lokalt er viktig for å satse videre i en slik næring.

-Utbedring av Fv 65 og Surnadal havn er også viktig for næringslivet. Både havn og vei må ha en standard som tilfredsstiller næringslivets behov, for å opprettholde eksisterende arbeidsplasser og skape nye. Arbeidsplasser er kjempeviktig. For å få unge og eller nyetablerte til å bosette seg i kommunen, må det det være arbeid til begge og gode oppvekstvilkår for barn.

 

LENE WILHELMSEN (41)

lene wilhwlmsen

Lene er gift med Vidar og har fire barn mellom 2 og 21 år. Hun er bosatt på Øye i Surnadal og jobber som sekretær ved kirkekontoret. Hun står på liste for første gang ved dette valget:

-Partivalget var naturlig, jeg er nok litt påvirket av min oppvekst, der Arbeiderpartiet alltid har stått sterkt. Jeg har tillit til at Jonas Gahr Støre kommer til å være en veldig god leder for partiet sentralt.

-Mine hjertesaker er omsorg, for både barn og eldre. Videre er jeg opptatt av å jobbe for tiltak mot skult fattigdom i barnefamilier. Jeg ønsker også at det skal etableres flere trygge fosterhjem/avlastningshjem for barn og unge som trenger det.

Hvilke saker er viktigst for surnadalssamfunnet framover etter din mening?

-Vi må unngå bedriftsnedleggelser, det er viktig ikke å bare tenke nytt, men også bevare de arbeidsplassene vi har og fokusere på det vi allerede har fått til. Jeg mener det er viktig for surnadalssamfunnet av vi jobber for å bevare arbeidsplassene, og at det er nok omsorgsplasser for de som trenger hjelp og oppfølging i hverdagen. Sist men ikke minst mener jeg det er kjempeviktig at vi tar vare på og videreutvikler den gode bygda vår.

 

MARIT SALATER ROTMO (39)

Marit kommer opprinnelig fra Levanger i Nord-Trøndelag. Til Åsskard kom hun flyttende for 1 ½ år siden. Marit har variert bakgrunn, med studier i blant annet kriminaljustis fra USA. Hun har en periode jobbet i Sør-Afrika. I Norge er hun utdannet innenfor naturforvaltning, og holder for tiden på med en mastergrad i rettsvitenskap. Marit har jobbet i politiet i 13 år, de siste 2 årene som rådgiver for Nordmøre og Romsdal Politidistrikt, ved fellesoperativ enhet i Kristiansund. Hun har i flere år vært engasjert i Politiets Fellesforbund i forskjellige verv, og er opptatt av de fordelene demokratiske prosesser har av en sterk fagforening:

-Jeg har ikke politisk erfaring fra før. Valgte Arbeiderpartiet først og fremst på grunn av de sosialdemokratiske verdier partiet står for, og hvordan den norske modellen er bygd opp etter dette. Jeg har tro på en sterk offentlig sektor, som gir alle velferd og like muligheter. Med bakgrunn i fagforening er jeg selvfølgelig opptatt av og har erfart viktigheten i trepartssamarbeidet.

-Jeg er opptatt av at det gis muligheter til utdanning også utenfor sentrale strøk. Det må legges til rette for, og vi må motivere ungdommer til å ta utdanning. Viktig med satsing både i videregående og på høgskolenivå, der det gis mulighet til å bygge og praktisere utdanningen i lokalsamfunnet, gjerne i tett samarbeid med næringslivet. Dette har betydning for å få tilflytting og beholde innbyggere i kommunen.

-Framover er det viktig å skape en attraktiv kommune, med en god skole og god kompetanse i alle ledd av kommunens forvaltning innenfor lovpålagte tjenester, som gir grunnlag for et enkelt valg når folk skal bosette seg.

 

JO FORSLUND

jo forslund

Jo er gift og har fire barn i alderen 4-13 år. Han flyttet tilbake til «røttene» sine for 3 år siden etter å ha bodd i Hemne i hele sitt liv. Han sier han kan skryte på seg å være født på fødestua på Skei. Jo har bachelorutdanning i økonomi og jobber i dag som økonomisjef i Trollheim Vekst AS, som han beskriver som en fantastisk arbeidsplass med mye spennende produksjon og tjenestetilbud:

-Jeg er ny i politikken, og valgte Arbeidspartiet fordi det er det mest helhetlige partiet. I og med at jeg er en småbarnsfar selv, er jeg interessert i å ha en skole som har et bærekraftig læringsmiljø sosialt og faglig for både elever og lærere.  Videre er det viktig å ha fokus på utvikling av utdanningstilbudet til de som skal starte på videregående skole i Surnadal. Vi må legge til rette for at flere av våre unge blir i Surnadal for å få sin utdanning og at de etablerer seg her i en tidlig alder. Da blir det også viktig å gi de mulighetene til å kjøpe seg bolig ved hjelp av bla startlån.

-Jeg er selvfølgelig også interessert i næringslivet i Surnadal. Det er viktig at vi klarer å beholde både det private og offentlige næringsliv vi har i dag, men ikke minst utvikle og legge til rette for flere arbeidsplasser. Ut fra dette ser jeg også viktigheten av å få rustet opp Fv 65. Denne må prioriteres slik at den er tilpasset både trafikantenes og næringslivets behov.

 

JONNY MELKILD (42)

jonny meldild

Jonny er gift med Anita og har ei datter på 14 år. Han er født og oppvokst i Stangvik. Flyttet tilbake til Stangvik i 1997 etter å ha studert i Trondheim i 5 år. Jonny jobber for tiden som controller (økonom) ved Hydro Aluminium på Sunndalsøra. Foruten å ta vare på familie er han engasjert i frivillige organisasjoner. Frivillig arbeid står hjertet nær. Jonny er også sagt å være en svært sosial fyr:

-At jeg havnet på Ap-lista for fire år siden, var egentlig litt tilfeldig. Har ikke vært politisk engasjert tidligere, men har alltid vært samfunnsengasjert. Har vært medlem i formannskap og kommunestyret for Ap de siste fire årene.

-Blant mine hjertesaker er fortsatt satsing på næringsutvikling. Et godt arbeidsmarked er grunnfjellet både for bosetting og gode kommunale tjenester. Videre så er det viktig for meg med levende bygdesamfunn.

-De viktigste sakene for surnadalssamfunnet framover blir kommunereformen, og å få justert kostnadene i kommunen slik at de er tilpasset inntektene.

 

JOANNA MAGDALENA HYLDBAKK (35)

johanna hyldbakk

Joanna er født og oppvokst i Polen. Til Surnadal kom hun i 2002 og har bodd her siden. Hun er gift med Per og har to barn og er ansatt som miljøarbeider i Surnadal kommune. Ved siden av dette studerer hun vernepleie ved Høgskolen i Molde:

– Jeg takket ja til å stå som kandidat på Ap-lista til høstens valg, for jeg tror Arbeiderpartiet jobber for et inkluderende samfunn, der alle skal bli sett og hørt og der innbyggernes behov og trivsel er høgt prioritert.

– Alle punkter i Arbeiderpartiets program er viktig, men spesielt viktig for meg som innflytter er å jobbe for bolyst her i bygda vår.

Jeg ser på kommunereformen som viktig for samfunnet vårt framover. Utfallet av denne kan være av stor betydning for Surnadal kommune. Det å bli slått sammen til en stor kommune kan få store konsekvenser for lokalsamfunnet. Med dette mener jeg at kommunale tjenester kan bli svekket i lokalsamfunnet, og kommunale oppgaver kan bli sentralisert til en av byene. Dette kan føre til mindre lokaldemokrati.

 

ODD ASBJØRN BÆVRE

odd asbjørn bævre

Odd Asbjørn er gift med Astrid, og de har 2 sønner og 4 barnebarn. Han er utdannet bilmekaniker, og arbeidet ved Hammervoll verksted i 10 år. I 1976 ble han tilsatt ved Surnadal dagheim og skole som vaktmester og sjåfør. På 80-tallet ble han valgt til leder i Indre Nordmøre kommunale forening, som i 2003 ble sammenslått med Norsk helse og sosialforbundet, og fikk navnet Fagforbudet. I denne perioden ble han også valgt til hovedtillitsvalgt for de kommuneansatte, fra 2003 til 2013 i 100 % stilling:

-Jeg ble valgt inn i kommunestyret i 1991, og kom da inn i hovedutvalget for helse og sosial (omsorg). Siden har jeg vært medlem i dette hovedutvalget, bortsett i en periode i formannskapet. Da Lilly Gunn tok over som ordfører, tok jeg over som leder for hovedutvalget helse og omsorg. På bakgrunn av dette vil jeg kalle meg for en helse og omsorgspolitiker.

-Det er en hjertesak for meg at vi har gode helsetjenester til våre innbyggere fra de blir født, i barnehage, skole og i eldreomsorgen. For at vi skal oppnå dette, er vi avhengige av dyktige arbeidstakere, noe jeg vil påstå at vi har i Surnadal kommune.

Omtanke, solidaritet og samhold er tre viktige ord som betyr mye for meg

-I tillegg er det viktig at vi holder fokus på skolen, slik at barna våre får en god utdanning. Vi må også passe på at vi får beholde den videregående skolen her i kommunen. Når det gjelder kulturlivet i kommunen, er også dette viktig for trivsel og bolyst og noe vi fortsatt må satse på i framtiden.

 

ANNETT RANES (40)

anett ranes

Annett er 40 år, gift med Terje Ranes og har to gutter, Trym 11 år og Råg på snart 9 år. Hun er utdannet sykepleier og har det meste av sin arbeidserfaring i kommunehelsetjenesten. Etter at hun flyttet til Surnadal i 1999 har hun jobbet på sykehjemmet og som folkehelsekoordinator. I dag er hun oversjukepleier i Heimetenesta, og har i tillegg en liten prosjektstilling i IKT Orkide:

-I jobbsammenheng har jeg tidligere vært aktiv innenfor min fagorganisasjon og var i mange år hovedtillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund. På fritiden har jeg verv i Surnadal IL – fotball og sitter i styret der. Jeg sa ja til å stå på liste, da jeg mener det er viktig å være med å bygge opp under og utvikle det demokratiet vi har i Norge. Da var det også lett å velge et parti som i stor grad har bidratt til det velferdssamfunnet vi har i dag, med hjertesaker som solidaritet, arbeid og velferd.

-Mine egne hjertesaker er helsevesenet, skole, næringsutvikling, befolkningstilvekst, rent vann, kultur og eldreomsorg. Disse sakene er alle viktige i forskjellige faser i livet. Skal jeg likevel trekke fram noe jeg vil ha fokus på, så er det tiltak for å bedre folkehelsen. Under dette vil utvikling og samarbeid med lag og organisasjoner være viktig for å utvikle Surnadal til å bli en enda bedre kommune å bo i.

-Kommunesammenslåingen vil være en viktig sak for samfunnet vårt framover. Den vil kunne ha stor betydning for hva og hvordan vi skal yte tjenester til innbyggerne våre i fremtiden, samt hvilke økonomiske rammer vi får for å utføre dette

 

GEIR VAARDAL (47)

ivar vaardal

Geir er gift med Anett og en datter på 11 år og 2 hunder som naturlig nok også er en del av familien. Han er født og oppvokst i Oslo og kom til Surnadal i mai 2007. Familien holder hus på Glærum og har en flott utsikt over fjorden. Geir har utdannelse fra NHH innen økonomi, og har jobbet i privat næringsliv. Han har jobbet i selskap som Norsk Data, Telenor, NCC og CMA. Han jobber i dag som HR (personal)- og kvalitetssjef i Pipelife Norge AS:

– Skole, næringsliv og samferdsel er mine hjertesaker.

– Når det gjelder hvilke saker som er viktigst for surnadalssamfunnet framover, vil jeg framheve verdien av å satse på en profesjonell og god mottakelse av nye innbyggere som flytter til Surnadal. Dette er viktig for at vi skal kunne tiltrekke oss personer til næringsliv og vårt samfunn.

– Jeg er også opptatt av å utvikle videre skolene våre, slik at ALLE får en god og lik start. Gode skoler med gode ressurser gir et godt miljø for god læring.

– Surnadal er i dag et sentralt punkt i forhold til samferdsel, både når det gjelder vårt eget næringsliv og trafikkårer som går via Surnadal. Oppgradering av veistandard blir et sentralt satsingsområde framover, hvis vi skal utvikle vår konkurransekraft.

 

 IDA ANDRINE HEGGSET (23)

ida andrine heggset

Ida bor og studerer i Oslo, og har to år igjen før hun er ferdigutdannet lektor i samfunnsfag og nordisk. Hun har vært opptatt av det som skjer i samfunnet rundt seg så lenge hun kan huske. Etter at hun ble valgt som elevrådsrepresentant på barneskolen, har politikk vært den fremste interessen.

– Før jeg ble valgt inn i kommunestyret i 2011, drev jeg i mange år med ungdomspolitikk, hvor jeg blant annet var leder av Ungdomspanelet og Ungdommens fylkesting i Møre og Romsdal.

-Hjertesaken min er at Surnadal skal være en god plass å være barn og ungdom, rett og slett en god plass å vokse opp. Vi skal ha gode skoler og barnehager, hvor barna blir sett og tatt på alvor. Ungdom skal ha reell innflytelse på sin egen hverdag, og på hvordan surnadalssamfunnet utvikler seg. Jeg vil arbeide for at vi skal få flere lærlingeplasser i Surnadal kommune, slik at ungdom får gjøre ferdig utdannelsen sin i hjemkommunen.

-Når det gjelder utfordringer fremover, er det viktig for oss å jobbe mot å bli en enda mer attraktiv kommune for tilflyttere, herunder også ungdom som vil komme hjem etter endt utdanning. For å få til det, må vi blant annet jobbe for å få flere hustomter, fortsatt full barnehagedekning, et levende kulturliv og å skape flere arbeidsplasser. Det er også viktig at mennesker har stillingsprosenter de kan leve av.

 

ELLA BOLME

ella bolme

Ella bor på Bøvra har samboer og en sønn. Hun har fagbrev som sveiser og er også utdannet hjelpepleier. Ella har tidligere bodd på Smøla og jobbet da i det private næringsliv som sveiser . På denne tida var hun aktiv i fagforeningsarbeid  og var ansattes styrerepresentant i Tallmek.  Ella har også fartstid fra kommunestyret på Smøla, naturligvis for Arbeiderpartiet. I dag er hun ansatt i Surnadal kommune og jobber som hjelpepleier i hjemmesykepleien (jobber heltid)! Hun har også i oppgave å være veileder for lærlingene som utdanner seg til helsefagarbeidere i hjemmetjenesten. Hun ble valgt til leder av Surnadal Idrettsråd i 2013:

-Jeg er opptatt av at Surnadal videregående skole har gode fagtilbud, slik at skolen blir et godt førstevalg for elever i inntaksområdet. Det bør også arbeides med å få flere lærlingeplasser i kommunen og i det private næringsliv. Ordningen «Sommarjobb for ungdom» er også en hjertesak for meg, dette er et kjempebra tilbud som bør videreføres.

I lokalsamfunnet ønsker jeg at det skal legges til rette for bygging av fotballhall/flerbrukshall, samtidig som vi utvikler og drifter nye og eksisterende idrettsanlegg på en god måte. Vi må understøtte frivillighet og frivillige lag og organisasjoner, og kommunen og fylket må gjøre det lettere for idrettslagene å levere gode idrettstilbud til innbyggerne.

 

OLAV BERGHEIM (50)

olav bergheim

Olav er utdanna cand.mag. med faga sosialantropologi, samfunnskunnskap, Islam og afrikakunnskap i  fagkrinsen. Han jobbar med  busetjing og opplæring av flyktningar i Surnadal kommune. Han sa ja til å stå på Ap-lista fordi Arbeiderpartiet står for den politikken som ligg han nærast:

– Kort oppsummert kan en seie at partiet står for ei fordeling av bører og plikter i samfunnet  som samsvarar med mitt grunnsyn om at alle skal yte etter evne og få etter behov.

– Eg er oppteken av at det skal leggast til rette for at det blir skapt nye arbeidsplassar i kommunen. Vidare å forsvare arbeidstakarane sine rettar i arbeidslivet. Det vil seie at vi må arbeide for at trepartssamarbeidet blir behalde og utvikla ytterlegare. Det blir viktig framover å avgrense  så mykje som muleg bruken av New Public Management i arbeidslivet, og også arbeide mot bruken av hard (amerikansk) HR i arbeidslivet. Vi må stå på for å forsvare rettane som er nedfelt i arbeidsmiljølova.

Når det gjeld surnadalssamfunnet framover, er det viktig å legge  til rette for at det det blir skapt nye arbeidsplassar i kommunen, samtidig som ein lykkast med å trygge dei arbeidsplassane som allereie finns.

 

 REIDAR BRØSKE

reidar brøske

Reidar er skilt, men nå forlovet med Anne-Lise Aasen Reberg fra Meldal. Han har 3 barn, 5 barnebarn og 1 oldebarn. Reidar er aksjonær, styreleder og koordinator i Nordmøre Bilberging AS. Han leder i Surnadal Røde Kors og er styremedlem og sekretær i Surnadal Arbeiderparti. Vi tar også med at han er leder i Transporthistorieforeningen i Surnadalsregionen. Og resten av tiden er han pensjonist:

-Mitt hovedengasjement er FV65 og en omklassifisering av denne til riksveg. Ellers er det samferdsel generelt som opptar meg. Jeg er opptatt av opprusting og utvikling av Surnadal havn, å arbeide for et godt kollektivtilbud og gi næringslivet best mulige vilkår for videre utvikling og konkurransekraft.

-Det viktigste for surnadalssamfunnet det første året er kommunestrukturen, og at det blir jobbet målrettet mot en handlekraftig region som kan skaffe seg gode rammevilkår.

 

SYNNØVE PILSKOG

synnøve pilskog

Synnøve kommer opprinnelig fra Ulsteinvik, og har tre barn og to barnebarn. Hun flytta til Surnadal for åtte år siden, og trives godt.  Er utdanna i realfag (hovudfag i geologi), pedagogikk og entreprenørskap. Har jobba som lærer siden 1997, mest i videregående skole. De siste åra har hun valgt å følge det sosiale engasjementet sitt, og jobbet med undervisning av flyktninger og andre fremmedspråklige (voksenopplæring).  Tidligere har hun vært tillitsvalgt i Utdanningsforbundet, videregående opplæring, i åtte år:

-Jeg har alltid vært opptatt av politikk og samfunn, og ønsker å kunne bidra aktivt i lokalpolitikken. Stod på liste i Ulsteinvik til valget for åtte år siden, men trakk meg da jeg valgte å flytte til Surnadal. Jeg har vært medlem av Arbeiderpartiet i mange år, og valgte Ap på grunn av de sosialdemokratiske verdiene med felleskap, rettferdighet og frihet. Jeg er opptatt av rettferdighet, og det er viktig for meg å jobbe for at alle blir behandlet med respekt og verdighet. Jeg ønsker et samfunn med et godt velferdstilbud for alle, et samfunn basert på solidaritet og like muligheter for alle.

-Mine hjertesaker er helse, omsorg og skole. Jeg ønsker at alle eldre i kommunen skal ha mulighet til å få et tilbud som gir en verdig alderdom. Brenner også for barn og ungdom, og et godt tilbud innen barnehage, skole og utdanning. Synes også det er viktig å ha et godt fritidstilbud for barn og unge. Viktig å støtte opp om det viktige arbeidet som idrett og kultur legger ned i den sammenheng. Jeg mener et godt tilbud her er med på å forebygge fysisk og psykisk helse.

 

JON NORDVIK (54)

jon nordvik

Jon arbeider i brann og feiarvesenet i kommunen. Han er gift med Grethe og far til to gutar. Han har vore med i kommunestyret denne perioden. Jon fortel at han alltid har vore på raud side i politiske spørsmål og det er derfor naturlig for han å vera medlem av Arbeiderpartiet:

-Hjertesaker er arbeidsplassar, gode oppvekstvilkår for barn og unge og gode vilkår for jordbruksnæringa. I tillegg ser eg det som viktig å arbeide for ein sunn og god økonomisk kurs for kommunen framover.

Framover trur eg det blir viktig å sørge for ein god og sunn kommuneøkonomi. Vi må bevare dei arbeidsplassane vi har og legge til rette for nye arbeidsplassar. Vi må vere ein god støttespelar for jordbruksnæringa. Sist men ikkje minst betyr det mykje for surnadalssamfunnet at vi får til ei god løysing for kommunen i arbeidet med kommunereforma.

 

LINDA KVANDE MOEN (30)

linda kvande moen

Linda er samboer med Helge Rodal og de har 3 barn sammen. Linda jobber som miljøarbeider. Hun har hatt forskjellige verv i Fagforbundet opp gjennom åren. Hun synes det har vært lett å velge politisk parti. Det har alltid vært Arbeiderpartiet:

Mine hjertesaker er barn og unges oppvektsvilkår og eldreomsorg.

-Framover håper jeg at eldreomsorgen i Surnadal opprettholdes og bedres. Utbedring av fylkesveg 65 er viktig for næringslivet spesielt. Jeg vil også oppfordre til flere lærlingeplasser kommunalt, og stimulere til flere lærlingeplasser i det private næringsliv.

 

ARVE VASSKOG (59)

arve vasskog

Arve er 59 år, gift og har 3 barn og 1 barnebarn. Han har vært ansatt i skatteetaten hele sin yrkeskarriere. Er i dag regiontillitsvalgt for NTL Skatt Midt-Norge, som dekker Møre og Romsdal og begge Trøndelagsfylkene. Han arbeider for tiden heltid med fagforeningsarbeid:

– Jeg valgte å si ja til å stå på lista fordi jeg er engasjert, og det er
viktig at fagbevegelsen også markerer seg i lokalpolitikken.
– Når det gjelder hjertesaker, vil jeg framheve en god skole og god eldreomsorg,  samt å opprettholde gode fritidstilbud innen idrett og annen kultur.

– Viktige saker for lokalsamfunnet framover, er å sikre eksisterende arbeidsplasser samt å legge forholdene til rette for nyetableringer. Surnadal må få flere
arbeidsplasser slik at vi kan øke folketallet. Økt folketall gir en
sterkere kommune med bedre kommuneøkonomi. Gjennom en god
kommuneøkonomi kan vi sikre velferdssamfunnet i kommunen. Dette kan
føre til at flere av våre unge som har dratt ut fra kommunen for
utdanning vender tilbake.

 

ANN GRETE GRAVVOLD (60)

anne grete gravvold

Ann Grete bur på Stormyra i Surnadal og har ei dotter og eit barnebarn. Ho jobbar som saksbehandlar ved Surnadal sjukeheim, der ho trivst godt. Av poliotisk erfaring har ho 18 år i kommunestyret og i hovudutval for teknikk miljø og næring, ho har tidlegare vore medlem av formannskapet i 10 år og har siste året vore ein av kommunestyret sine representantar i ungdomsrådet. I tillegg sit ho i styret for Fagforbundet for Halsa og Surnadal:

-Arbeiderpartiet er for meg det partiet som innehar den mest heilskaplege politikken til beste for landet. Partiet har som intensjon ei sunn økonomisk styring, som gjev ein trygg kvardag for folk i alle aldrar, uavhengig av status og kvar ein bur i landet. AP står for ein politikk som skal sikre dei som kjem etter oss, noko å leva av og for.

-Kommunestruktursaka er ei stor og viktig sak som vil krevje mykje tid og ressursar det første året i ein ny kommunestyreperiode. Viktige saker for meg er å arbeide for gode tenester til alle innbyggjarane våre. Mellom anna må vi kunne tilby gode oppvekstvilkår for barn og unge, samt sikre trygg og verdig omsorg for eldre i kommunen vår.

-Skal vi få til dette er vi avhengig av attraktive og trygge arbeidsplassar, som gjer at ungdom vil busette seg i kommunen vår. Det inneber at polititisk styring på best mogleg måte må leggje til rette for at eksisterande næringsliv skal kunne vekse, og at nyetablering blir stimulert.

Landbruket er ei viktig næring i alle delar av kommunen vår som vi må ivareta. Det er ei næring som gjev arbeidsplassar, bidreg til trygg matproduksjon, og ikkje minst er med på å oppretthalde busetjing i alle grender. Idrettstilbod og eit rikt kulturliv er viktig for å kunne vere ein attraktiv kommune å flytte til. Vidare er eg oppteken av å sikre liv i elvane våre for framtida.

-Politisk motto for meg er: Ein god kommune er avhengig av eit sterkt sentrum og livskraftige grender.

 

ODDVAR VÆGE (53)

oddvar væge

Oddvar bor på Kvanne, og jobber som kirketjener. Han er gift med Brit Marie, far og fosterfar. Han stiller til gjenvalg i høst. Oddvar sier han ønsker å fortsette å arbeide for at folk skal ha lyst til å bosette seg i vår kommune, – og bli værende her:

– Min fremste hjertesak er å jobbe for at alle skal ha de samme muligheter.

Hvilke saker er viktigst for surnadalssamfunnet framover etter din mening?

-Det viktigste i de første årene er å få orden på kommunens økonomi. Dette vil smerte, men vi kan ikke bruke mer enn vi har.

RAKEL POLDEN (36)

rakel polden

Rakel flytter nå tilbake til Surnadal med mann og to barn etter å ha bodd 18 år «ute». Hun var allerede i ung alder engasjert i AUF og har helt siden ungdomsårene vært mer eller mindre politisk aktiv. Rakel var ikke tung å be da hun nylig fikk spørsmålet om å stå på liste:

– Dette synes jeg er interessant, lærerikt og gir meg en sjanse til å påvirke lokalsamfunnet jeg skal bo i. Dessuten en fin måte å bli godt kjent med kommunen på nytt.

-Det er mange saker som opptar meg, så det er litt vanskelig å plukke ut noen. I tillegg til arbeid og velferd, er vel kanskje skolepolitikk noe som engasjerer meg mest sånn på nasjonalt plan. Den offentlige skolen skal være en god skole for alle, uavhengig av bakgrunn, og dagens velferdsstat er verdt å kjempe for i årene som kommer.

-Viktige saker framover: Et godt arbeids- og næringsliv er man avhengig av for å skape gode lokalsamfunn. Vi må støtte opp om eksisterende næringsvirksomhet, samtidig som det legges til rette for nyetablering. Ellers er det viktig at de som bor her trives og at barn og unge har gode tilbud når de vokser opp. Kultur og fritid er områder man må ta hensyn til, selv i tider der økonomien er stram. Dette er også viktig i et langsiktig perspektiv. Ingen flytter etter endt utdanning tilbake til et lokalsamfunn man ikke trivdes i som ung.

 

 AUDUN MOEN SKEI (19)

audun moen skei

Audun har gått flere år på videregående skole, linje studiespesialisering, etterfulgt av elektro og automasjon. Han jobber nå full stilling ved Expert Surnadal hvor han også er medeier. Audun brenner særlig for det som berører ungdommen i kommunen:

– Jeg har tidligere vært elevrådsleder ved skolen. Nå er jeg nestleder, og har også vært leder for ungdomsrådet. Jeg har vært medlem i Ungdomspanelet i Møre og Romsdal. Alt som kan gjøre det bedre for all ungdom i vår kommune og et voksende næringsliv er hjertesaker for meg.

Når det gjelder viktige saker for lokalsamfunnet framover, mener jeg det er viktig med et godt samhold og samarbeid på tvers av kommunegrenser, så vel som grender i vår egen kommune. Og jeg vil gjerne se ei bygd i vekst framover.

 

JON BRUSET

jon bruset

Jon er busett i Todalen og har mange år bak seg i arbeid for Talgø, frå 1967 til 2014 då han vart pensjonist. Etter å ha hatt fire års pause frå politikken, tykte Jon at det var lett å seie ja når spørsmålet om å stå på lista kom. Jon har lyst til å være med å påvirke i ei interessant tid med kommune- og regionreform:

-Viktige saker for meg er å arbeide for opprusting av fylkesveg (riksveg) 65, og at den igjen skal få riksvegstatus. Vidare vil eg arbeide for at Surnadal blir overført til opptaksområdet til St. Olavs hospital.

-Når det gjeld viktige saker for samfunnet vårt framover, ser eg det som viktig å unngå at Surnadal, ved ei eventuell kommunesamanslåing, blir med i ein kommune der Kristiansund inngår. Vi bør vurdere å søke om overflytting til Sør-Trøndelag fylke, særleg om Rindal kommune blir overflytta til dette fylket. Begrunning: det er nordover vi har landfast veg døgnet rundt allereie i dag. Der har vi sjukehus, tog, flyplass og storby lett tilgjengeleg. Dit går 95% av alle ambulanseturar. Og dei fleste ungdommane utdannar seg i Trondheim.

 

KJETIL FISKE (27)

kjetil fiske

Kjetil bur i Øvre Surnadal. Han jobbar som bilmekanikar ved Sveen Auto. Han stiller som listekandidat for Arbeiderpartiet for første gong denne hausten.

 

JORUNN NESS 

jorunn ness

Todalingen Jorunn har nyleg vorte sentrumsbygg. Ho står på liste for andre gong til valet i haust. Ho fortel at ho vart spurt for fire år siden, då dei ønska å ha ei kring 70 år. Da stilte Jorunn opp! Ho kom på 5. varaplass til kommunestyret, og har slik møtt på mange kommunestyremøte denne perioden:

– Det har vore svært interessant. Eg har også møtt fast i HHO dei siste 2 åra.

– Skulle eg stå på noko liste, så måtte det vere Arbeiderpartiet, for eg har alltid følt at det er dei som er de rette for meg.

– Mine hjertesaker er å ta vare på dei eldre og dei yngste, å behalde grendeskulane, eg tenkjer på skulevegen, den kan bli lang for mange små dersom dei skal til sentrum.

– Når det gjeld viktige saker framover, ser eg på det å behalde kommunesenteret på Skei, om vi skulle bli slått saman med Rindal og Halsa. Det er også viktig å behalde ambulansetenesta slik den er i dag. Og vi må behalde politiet slik det er i dag. Sist men ikkje minst ønskjer eg at det skal jobbast med tilrettelegging av omsorgsboligar i grendene.

 

 

 

 

Publisert: 5. august 2015, 12:03