Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene
FAU har konstituert seg.

FAU har konstituert seg.

Elinor Bolme Onsdag 20. oktober 2010

Måndag kveld var dei valgde foreldrekontaktane ved Todalen Oppvekstsenter samla for å sette det nye styret. Nyvalgt leiar vart Turid Sæther, nestleiar Laila Kvendset og skrivar Ola Einar Øyen. Dei resterande medlammane er Ann Kristin Kallset, Anne Hjørdis Telstad, Line Kvendset Anton Brusethaug og Ragna Kvendset.

Frå barnehageloven, kapittel 2, kan ein sjå kva dette med FAU og samarbeidsutvalg (SU) består av:

§ 4. Foreldreråd og samarbeidsutvalg

       For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

       Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Er det i forskrift etter § 15 satt maksimalgrense for foreldrebetaling, kan bare foreldrerådet samtykke i foreldrebetaling ut over dette.

       Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene.

       Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.

§ 5. Felles samarbeidsutvalg for barnehage og skole

       Kommunen kan bestemme at det skal være felles samarbeidsutvalg for kommunal barnehage og grunnskole. Der begge parter ønsker det, kan det etableres tilsvarende ordning for privat barnehage og kommunal eller privat skole. Samarbeidsutvalget settes også i slike tilfeller sammen etter § 4 tredje ledd, men slik at foreldre/foresatte og ansatte fra både barnehagen og skolen skal være representert, jf. lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 11-1 fjerde ledd.

Surnadal kommune tildømes,  har bestemt at Todalen og Stangvik Oppvekstsenter skal ha kvart sitt FAU, men eit felles SU.

Publisert: 20. oktober 2010, 09:31