Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Årsmøte i Todalen sanitetsforening, årsmeldinga viser stor og god aktivitet!

Dordi Jorunn Halle Onsdag 5. februar 2020

Sanitetsforeninga heldt årsmøte i Todalen sanitetshus tysdag 4. februar; eit 20-tals medlemmer var møtt fram til eit aktivt og godt årsmøte. Årsmelding og rekneskap syner at det er stor aktivitet i foreininga.

Sanitetsforeninga arbeider for å gi gode tilbod lokalt, samstundes som dei er solidariske og støttar prosjekt på landsbasis og internasjonalt!

Årsmeldinga viser at det har vore 11 medlemsmøte, 10 styremøte og 3 arbeidsmøte i 2019, og at foreninga har vore representert på fagdagar, kurs, regionale samlingar og årsmøte både på landsplan og fylkesplan for å få fagleg påfyll og inspirasjon til vidare arbeid heime.

Drifta av Sanitethuset er den største posten både i rekneskapen og budsjettet, men er svært viktig da det gir eldre og andre eit godt tilbod om å bu i lettstelte leigligheiter og slik kan bli buande lenger i heimbygda. Husstyret legg ned  stort arbeid for drifta av huset.

Sanitetsforeninga har tilbod til folk i alle aldrar. Lesevengruppa stiller opp for ungane på Todalen oppvekstenter  og lagar gode høgtlesingstunder for ungane i barnehagen og på skulen. Gjennom midlar frå Egmont/NKS er det delt ut bokgåver til Oppvekstsenteret.

Så er det arrangert mange ulike tilbod for folk i vaksen og godt vaksen alder: Fredrikkekaffe kvar 3. laurdag, Kløvertur og Rusleturar måndagar, trivelege bordsete med lunsj eller middag. Fotpleie i Sanitetshuset fleire gonger i året.

I samarbeid med dei andre sanitetsforeiningane i kommunen og banken var det temadag for russen i april. Russen får også tilbod om gratis meningokokkvaksine. Mia Landsem heldt to utruleg gode og viktige foredrag om nettbruk for elevane på ungdomsskulen og vidaregåande skule, eit samarbeidsprosjekt for sanaitetsforeningane i kommunen.

Snart er det salg av fastelavnris – midlane som kjem inn her, blir brukte til forskning på kvinnehelse m.a. osteporose, kreft som rammar kvinner, hjartesjukdom blant kvinner osv. I 2020 vil Todalen sanitetsforening støtte to fond:
«Kvinnemedisinsk forskningsfond» og «Forskning til beste for barn og unge».

Før jul samla Sanitesforeninga inn julegåver som vart sendt til Estland – kjærkome  for mottakarane. Vidare støttar Todalen sanitetsforening eit kvinneprosjekt i Etiopia – eit land som no har ei sepnnande utvikling.

Styreti i 2020. Fremst frå venstre: Kari Kvendset, Maren Ansnes, Ingrid Pedesen,. Bak frå venstre: Åse Johanne Ville Redalen, Anne Helene Teilgård Halset, Synnøve Hole Talgø, Steffi Bohle og Ragnhild Ansnes Moe. Foto: Dordi J H.

Økonomien i laget er solid, altså god økonomistyring, og det trengst når laget har stor aktivitet og eit stort hus som heile tida treng opp-pussing og vedlikehald. Leiar Maren Ansnes takka alle som støttar velvillig opp om Todalen sanitetsforening med loddkjøp, gevinstar og anna hjelp!

Til slutt var det val. Styret i Todalen sanitetsforening i 2020 har denne samansetninga: Leiar Maren Ansnes, nesteleiar – Kari Kvendset, kasserar – Ragnhild Ansnes Moe, sekretær – Steffi Bohle, Åse Johanne V. Redalen og Ingrid Pedersen er styremedlemmer. Varamedlemmer til styret: Solveig Glærum og Arndis Søyset. Husstyre: Synnøve Hole Talgø og Anne Helene Teilgård Halset. 

«Nyskrivaren» Steffi får opplæring av «gammelskrivaren» Kristine. Foto: Dordi J H

Årsmøtet vart avslutta med at leiar Maren Ansnes takka styret, ulike undergrupper og medlemmene for stor innsats og godt arbeid i året som gjekk! «Vi er ei lita forening, men har stor aktivitet og utfører utruleg mykje godt arbeid for mange!», konkluderte Maren.

Kunstlotteriet 2019 vart trekt på årsmøtet, og den heldige vinnaren av dette fine måleriet av Marit Bergheim vart Ragnar Halle. Tittelen på biletet er: «Bærekraftig».

Publisert: 5. februar 2020, 11:22