Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Verneområdestyret til Todalen

Elinor Bolme Tysdag 21. august 2018

Verneområdestyret for Trollheimen har møte og befaring i Todalen og omegn torsdag 23.  og fredag 24. august. Her det fleire saker som engasjerer i Todalen, både når det gjeld korleis verneområdet i Trollheimen vidare skal forvaltast og utviklast, og korleis samansetjinga av eit optimalt verneområdestyre burde ha vore.

Her er det nok sak 34/2018 Besøksforvaltning – ulike aktørers roller og mulighet for samhandling og sak 35/2018 Besøksforvaltning – Innfallsportene som er av mest interesse for Todalen. Her er Kårvatn er ein av dei foreslåtte hovedinnfallsportane i Surnadal kommune, med Vindøladalen og Folldalen som «ordinære» innfallsportar. Og det er i samband med dette at befaring er lagt til Kårvatn da det kan være aktuelt å trekke hovedinnfallsporten litt lengre bort frå sjølve Kårvatn, og inkludere meir av bygda.

Saksdokumenta ligg ute på Nasjonalparkstyret si heimeside og alle som har interesse av møtet har anledning til å møte opp som observatør, fortel Ragnar Halle som sit i Verneområdsstyret for Trollheimen 2017-2019. MERK: møtet kl 16 er flytta frå ungdomshuset til gammelfabrikken.

Her finn du dokumenta til møteinnkallinga

Vi har saksa litt frå nesten 150 sider med saksdokument, for å finne essensen i kva desse sakene har å seie for Kårvatn, Todalen og Surnadal kommune i dei to nevnte sakene vedrørende besøksstrategi og innfallsportar til Trollheimen:

Besøksstrategiens formål

Besøksforvaltning er å legge til rette for og styre bruken av et verneområde slik at opplevelsen for de besøkende og lokal verdiskapning blir størst mulig, forståelsen for vernet økes og verneverdiene ivaretas.

En besøksstrategi er en plan for hvordan besøksforvaltningen skal gjennomføres for å nå de overordnende mål, og hvilke tiltak som er nødvendig for å nå disse målene.

Verneområdestyret for Trollheimen har i sin prosjektplan for arbeidet med besøksstrategi satt seg følgende mål for hva de ønsker å oppnå:

 1. Økt kvalitet på besøksforvaltningen av verneområdene i Trollheimen.
 2. Styrket vern av naturverdiene i verneområdene i Trollheimen
 3. Ivareta eksisterende naturbasert næringsutøvelse, som reindrift, jakt, fiske og beitenæring
 4. Økt bevisstgjøring om verneområdene hos reiselivsbedriftene og den besøkende
 5. Økt begeistring og stolthet for verneområdene i lokalmiljøet
 6. Ringvirkninger i form av økt verdiskaping i bygdene rundt verneområdene

Ved motstridende interesser mellom ivaretakelse av verneverdier, tilrettelegging for bruk og lokal verdiskaping, skal ivaretakelsen av verneverdiene tillegges størst vekt. verneområdestyret ser besøksstrategien som et egnet virkemiddel til å ta bedre vare på viktige verneverdier ved å styre områdebruk i tid og rom ved hjelp av positive virkemidler.

Forvaltningsplan

Forvaltningsplanen for verneområdene i Trollheimen ble godkjent i 2015. Planen har til hensikt å gi en forutsigbar og helhetlig oversikt over forvaltningsutfordringer, forvaltningsmål og retningslinjer for ønsket og mulig bruk.

Overordnet forvaltningsutfordring er å hindre inngrep som kan endre landskapets art eller karakter,

eller tiltak som påvirker artsmangfold i hele eller deler av verneområdene. bevare utvalgte naturtyper og arter av nasjonal og internasjonal verdi.

Forvaltningsmål for verneområdene i Trollheimen:

 1. Bevare fjell- og seterdalenes landskap og vegetasjon
 2. Bevare det artsrike, naturlige rike plante- og dyreliv i Trollheimen
 3. Bevare særlig viktige naturtyper og arter i Trollheimen
 4. Bevare utvalgte slåtteenger, beitemarker og hagemarker
 5. Bevare viktige kulturminner og kulturmiljø
 6. Legge til rette for et bærekraftig friluftsliv
 7. Hindre nye større tekniske inngrep og utbygginger

Særlig viktig er det å

 1. Hindre at eksisterende bygninger og tekniske inngrep endres vesentlig i areal og antall
 2. Holde omfanget av motorferdsel på et minimum, og unngå motorferdsel i urørte og særlig sårbare områder
Først publisert: 21. august 2018, 19:18 - Sist oppdatert: 22. august 2018, 08:59